การพูดให้มีกาลเทศะ

  การพูดเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก มารยาทการพูดยังส่งผลต่อบุคลนั้นว่า เป็นคนนิสัยยัง บ่งบอกลักษณะ ส่งผลต่ออาชีพการงานทำให้ประสบความสำเร็จ เช่นการทำธุรกิจ การเจรจาต่อรอง ยิ่งพูดเพราะมีหลักการทำให้คนเชื่อถือหรือนับถือเราได้ ยังทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มารยาทในการพูดจะแบ่งออก 2 ประเภทหลัก 1.มารยาทในการพูดในสาธารณะ การพูดนอกสถานที่ หรือ สาธารณะ ต้องรู้จักรักษาระยะห่างเพราะว่าตอนพูดอาจมีผู้ฟังเป็นหมู่มากกว่า 1 คน ควรรักษาระยะห่าง เนื่องจากมีอายุที่ต่างกันออกไป ควรพูดเรื่องเป็นวงกว้างเพราะความสนใจของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน หลักการพูดควรจะมีดังต่อไปนี้ 1. การแต่งการให้เหมาะสมกับสถานที่ 2. ทักทายก่อนทำการเริ่มสนทนา 3. ควรพูดให้ตรงเวลาหรือพูดก่อนเล็กน้อย 4. ห้ามพูดจาหยาบ 5. ห้ามพูดอะไรที่ทำให้เสียความรู้สึกเด็ดขาด 6. พูดในเรื่องที่คนอื่นสนใจโดยรวม มารยาทในการพูดสิ่งสำคัญที่สุดควรคำนึงถึงความรู้สึกต่อผู้อื่น พูดโดยไม่ทำร้ายจิตใจคนรอบตัวพูดให้อีกฝ่ายเข้าใจกัน และกันรู้จักเวลา จังหวะการในการสนทนา หรือพูดในสิ่งที่คนอื่นฟังแล้วสบายใจช่วยให้ผ่อนคลายปลอบใจ ไม่บังคับให้คนอื่นเชื่อ หรือทำตามตัวเองก็พอ